júl 19, 2019

Nitrianska radnica sa rozhodla bojovať proti reklamnému smogu v uliciach. Magistrát vypracoval už pred dvomi rokmi systém opatrení, ktorých cieľom je regulovať a kontrolovať počet reklám a bilbordov na území mesta. Ako uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu, od roku 2014 už bolo v Nitre zlikvidovaných 261 reklamných zariadení a ďalším 124 nebola predĺžená doba ich trvania.

“Tieto reklamné stavby neboli stavebníkmi doteraz odstránené, pretože sa opakovane odvolávajú proti rozhodnutiam mesta Nitra na okresnom úrade. Po potvrdení rozhodnutí by mali stavebníci všetkých 124 reklamných stavieb odstrániť na vlastné náklady,” uviedla Eva Ligačová z Útvaru hlavného architekta mesta Nitra.

Ako pripomenula, útvar hlavného architekta po schválení stratégie povoľovania reklamných stavieb priebežne kontroluje v jednotlivých častiach mesta situáciu a umiestňovanie bilbordov. “Následne rieši nepovolené reklamné stavby štátnym stavebným dohľadom. Ten sa prednostne zameriava na lokality, v ktorých podľa územného plánu nie je prípustné umiestnenie veľkoplošných reklamných stavieb,” povedala Ligačová.

Ďalším nástrojom radnice sú pokuty. Podľa slov Heleny Spišiakovej z odboru stavebného poriadku uložil magistrát v roku 2014 za nelegálnu reklamu pokuty vo výške takmer 2500 eur a o rok neskôr 5050 eur. “V roku 2016 prerokoval stavebný úrad sedem správnych deliktov a uložil pokuty za nelegálne reklamné stavby v celkovej výške 2150 eur, pričom jeden prípad ešte nie je právoplatne skončený,” dodala Spišiaková.

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Fungovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Nitre zostáva zatiaľ bez zmien. Mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní nerozhodli o tom, či mesto založí vlastný dopravný podnik, alebo vypíše verejnú obchodnú súťaž na dopravcu. Radnica pripravila pre poslancov tri alternatívne návrhy. Podľa prvého by sa predĺžila zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v MHD súčasnému dopravcovi, ktorým je Arriva Nitra, a. s., druhý počíta sa s verejnou súťažou a tretí návrh ponúka vytvorenie vlastného dopravného podniku mesta Nitra s možnosťou spolupráce alebo kapitálového vstupu niektorého z prepravcov.

Väčšina z poslancov sa zhodla v názore, že na rozhodnutie nemajú dostatok informácií, preto sa k téme vrátia na októbrovom rokovaní. Skôr či neskôr však bude musieť zastupiteľstvo rozhodnúť. V súčasnosti platná zmluva s Arrivou vyprší na budúci rok v máji. Radnica má možnosť predĺžiť ju maximálne o päť rokov, napokon však bude musieť na dopravcu vypísať medzinárodný tender, prípadne zabezpečiť fungovanie MHD vlastnými silami.

Nitriansky primátor Jozef Dvonč skonštatoval, že si vie predstaviť založenie mestského dopravného podniku. “My máme prijaté uznesenie ešte z júla. To umožňuje uvažovať o zriadení takéhoto podniku aj s možnosťou kapitálového vstupu niektorého z prepravcov, nehovoríme o Arrive, hovoríme vo všeobecnosti. Skúmame všetky možnosti a podmienky vzniku takejto spoločnosti,” uviedol Dvonč.

Podľa poslanca Miloša Dovičoviča nemajú myšlienky o založení mestského dopravného podniku zmysel. “Je to funkčný aj ekonomický nezmysel, pretože by sme potrebovali približne 30 miliónov eur, v ktorých ešte nie sú zahrnuté napríklad náklady na informačné technológie, čipové karty, personálne zabezpečenie a pod. Navyše sa ani pri založení mestského podniku nijako zvlášť neznížia doplatky mesta za MHD. To by sa nám podarilo iba vtedy, ak by sme zmenili grafikon, alebo začali šetriť napríklad na mzdách vodičov,” skonštatoval.

Viacerí poslanci si však myslia, že v prípade väčších právomocí mesta v dopravnom podniku by dokázali účinnejšie kontrolovať jeho hospodárenie. “Ak vypíšeme verejnú súťaž, nič sa nezmení. Opäť vyhrá Arriva, ktorá má lokálny monopol,” myslí si poslanec Peter Oremus, ktorému sa nepáči, že v čase, keď ceny nafty stagnujú a počet cestujúcich v nitrianskej MHD rastie, doplatok mesta je stále vyšší. “Nie úplne preto súhlasím, že mať vlastný dopravný podnik je ekonomický nezmysel. Pri hrubej kalkulácii si vieme vypočítať, že momentálne dostáva Arriva za dopravu vo verejnom záujme za rok sedem miliónov eur. Doplatok mesta sú štyri milióny eur a tri milióny eur sú tržby od cestujúcich. Keď si zhruba načrtneme časový úsek desať rokov, tak sa bavíme o 70 miliónoch eur. Myslím si, že to je už zaujímavý balík peňazí,” povedal Oremus.

O ďalšom osude MHD v Nitre bude mestské zastupiteľstvo rokovať v októbri. Dovtedy by mala radnica poslancom poskytnúť viac informácií o výhodnosti či nevýhodnosti jednotlivých alternatív. “Pokiaľ sa nedopracujeme k tomu, že je založenie mestského dopravného podniku výhodné, tak predpokladám, že na budúci mesiac by sme rozhodli o vypísaní verejno-obchodnej súťaže na prepravcu,” dodal Dvonč.

 

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Mesto Nitra plánuje zrekonštruovať a dobudovať miestnu komunikáciu v lokalite Orechov dvor. Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o dotáciu z Ministerstva vnútra SR. Výška celkových výdavkov na projekt predstavuje 17.666 eur vrátane DPH, z toho dotácia tvorí 14.000 eur a spolufinancovanie projektu 3666 eur.

Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR v júni tohto roka. Gestorom je splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Mesto Nitra sa uchádza o dotáciu určenú na podporu vybudovania, dobudovania a rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry – miestnych komunikácií, prístupových ciest a chodníkov k obydliam v marginalizovaných rómskych komunitách.

Cieľom predkladanej žiadosti o dotáciu bude rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií v lokalite Orechov Dvor a to rozprestretím a zhutnením štrkodrvy a pred komunitným centrom použitím asfaltového betónu. Miestne komunikácie v lokalite Orechov Dvor tak budú mať po zrealizovaní projektu nový spevnený povrch.

“Obyvateľom lokality, ale aj pracovníkom komunitného centra, materskej školy, rehoľným sestričkám sa zjednoduší pohyb v čase nepriaznivého počasia, kedy miestne komunikácie boli zaplavené vodou a znečistené blatom,” skonštatoval primátor Jozef Dvonč.

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Na 16. zasadnutí (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre sa hlasovalo o úprave tarify pre cestujúcich v nitrianskej mestskej autobusovej doprave.

Táto úprava taríf nenahnevala len občanov mesta. Poslanec Burda ostro kritizoval dopravcu Arriva Nitra v ktorom uviedol, že Arriva si v Nitre žije ako v bavlnke, pretože nemá konkurenciu.

Arriva Nitra si podľa jeho slov po stretnutí s občanmi vôbec nevstúpila do svedomia. Podľa jeho slov Arriva Nitra šetriť na sebe nebude. V minulosti sa pýtal aj na ich manažérske platy, ktoré mu odmietli dať z dôvodu, že to je obchodné tajomstvo.

Opatrenie od nitrianskeho dopravcu je len na úkor občanov, povedal na aprílovom Mestskom zastupiteľstve poslanec Burda.

zdroj: nitra.sk autor: Róbert Sitár

V súvislosti so schválenými organizačno-procesnými zmenami v oblasti služieb žiadame obyvateľov Mesta Nitry o zaevidovanie zmeny komunikačnej adresy v oblasti Mestom poskytovaných služieb z pôvodnej e-mailovej adresy „ sluzby@mss-nitra.sk „ na novú adresu „ zavady@msunitra.sk „ .

Rovnako pre písomnú komunikáciu žiadame nepoužívať adresu „ Mestské služby Nitra , Tehelná ul. č. 3 , Nitra „ a písomné podnety v oblasti komunálnych služieb žiadame adresovať na adresu Mestský úrad Nitra , odbor komunálnych činností a životného prostredia , Štefánikova tr. 60 , 95006 NITRA .Osobne je možné podnety podať na MsÚ v Nitre na Štefánikovej triede v Klientskom centre box č. 5 (Odbor komunálnych činností a životného prostredia).

V záujme spoľahlivej evidencie zasielaných podnetov odporúčame využívať telefonickú komunikáciu len v krajných, opodstatnených a operatívnosť vyžadujúcich prípadoch . Zaevidovanie podnetu v teréne , kde sa väčšinou služby zabezpečujúci pracovníci pohybujú je často obtiažne. Telefonické kontakty sú na webovej stránke Mesta Nitra podľa jednotlivých pozícií. Ing. Pavol Jakubčin , MsÚ Nitra , odbor komunálnych činností a životného prostredia .

zdroj: nitra.sk foto: Róbert Sitár

Rodičia, ktorí chcú, aby ich deti navštevovali niektorú z materských škôl (MŠ) v Nitre, musia prísť na zápis, ktorý sa bude tento rok konať od 9. do 13. mája. Ako informovala radnica, zápis do 25 mestských škôlok bude prebiehať centrálne, v kongresovej sále na mestskom úrade podľa stanoveného harmonogramu. Aby sa rodičia pri výbere MŠ pre svoje dieťa vedeli lepšie rozhodnúť, budú na jednotlivých škôlkach prebiehať od 3. do 4. mája dni otvorených dverí.

Zákonní zástupcovia dieťaťa pri zápise predložia žiadosť o prijatie do škôlky. Formulár žiadosti si rodičia môžu stiahnuť z webovej stránky mesta, alebo si ho vyzdvihnú v deň zápisu na mestskom úrade. “Musia tiež doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a k nahliadnutiu rodný list. Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou a sú zverejnené v každej materskej škole,” upozorňuje radnica.

V prípade, ak chce rodič umiestniť v predškolskom zariadení dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Pre deti so špeciálnymi potrebami zriadilo mesto kapacity v troch materských školách. Na MŠ Nábrežie mládeže je zriadená trieda pre deti s mentálnym postihnutím, na MŠ Piaristická pre deti s poruchami zraku a na MŠ Štiavnická je trieda pre deti s poruchami sluchu.

zdroj: TASR foto: casaesme.com

Nitrianska radnica si vezme úver, z ktorého chce zrekonštruovať budovy Základnej školy (ZŠ) Tulipánová, ZŠ Kniežaťa Pribinu, Materskú školu Belopotockého a objekt, v ktorom sídli mestská polícia. Podľa slov primátora Jozefa Dvonča bude výška úveru maximálne do troch miliónov eur.

“Úver predpokladáme vyčerpať do konca roka 2016. Obdobie splácania bude 60 mesiacov, s poslednou splátkou v decembri 2021. Predpokladané dopady na rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch sú mesačné splátky istiny vo výške 50.000 eur. Výška úrokov na celé obdobie úveru nepresiahne sumu 70.000 eur,” uvádza sa v dôvodovej správe materiálu, ktorý schválili mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.

Podľa hlavnej kontrolórky Dariny Keselyovej výška úverového zaťaženia dovoľuje mestu vziať si úver na rekonštrukciu svojich budov. Po prijatí pôžičky v plnej sume sa súčasná hodnota nesplatených úverov v hodnote 15.863.121 eur zvýši na 18.863.121 eur. Ako upozornila, celkový dlh obce nemôže prekročiť 60 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, no po započítaní úveru vo výške tri milióny eur bude dlh mesta predstavovať 37,2 percenta z jeho príjmov.

Keselyová však zároveň upozorňuje, že do celkovej sumy dlhu nie sú započítané dodávateľské záväzky, ktoré ku koncu februára predstavovali výšku 8.204.786 eur. S nimi sa už úverové zaťaženie mesta blíži k 60-percentnej hranici. “Podľa aktuálneho stanoviska Ministerstva financií SR sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky, u ktorých sa neuplatňuje úročenie. Keďže uvedené záväzky mesta je potrebné splatiť do roku 2024 a v skutočnosti dlh mesta zvyšujú, vo svojom stanovisku predkladám aj údaj o celkovej zadlženosti, vrátane týchto záväzkov. Pomer nesplatených úverov a dodávateľských záväzkov ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka predstavuje 53,4 percenta,” uvádza v stanovisku hlavná kontrolórka.

zdroj: TASR foto: facebook

Desiatky porušení zákona odhalili vlani kontrolóri Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v inštitúciách, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok. Ako uviedol hlavný kontrolór NSK Ignác Púchovský, celkovo bolo v roku 2015 vykonaných 55 kontrol. „Len v 14 prípadoch neboli zistené žiadne nedostatky. V ostatných 41 došlo k porušeniu zákona, v rozpätí od jedného až po 80 zistení. V priemere na jednu kontrolu vychádza skoro desať zistení rôznych nedostatkov. Najviac z nich bolo odhalených v prípade dodržiavania zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o verejnom obstarávaní a zákona o majetku vyšších územných celkov,“ uviedol Púchovský.

nezávisly kandidát

Podľa viacerých krajských poslancov je počet nedostatkov zistených pri kontrolách alarmujúci. Ako pripomenul podpredseda NSK Ladislav Marenčák, ich počet oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpol viac ako o dvojnásobok. Poslanec Peter Oremus je presvedčený, že Úrad NSK by mal viac pracovať so štatutármi organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. „Treba ich školiť a metodicky s nimi pracovať, pretože je pravda, že naša súčasná legislatíva je v hroznom stave a stále meniace sa zákony často nevedia vysvetliť ani štátni úradníci,“ skonštatoval. Množiace sa prípady porušení zákona kritizoval aj poslanec Marián Radošovský. „Absolútne najväčší počet porušení je v zákone o účtovníctve. Veď to je strašné. Akých účtovníkov to prijímame? Kvalifikovaných, alebo to sú kamaráti, švagriné? My sme pritvrdili a žiadali sme Úrad NSK, aby vytvoril účinný systém, ktorý by podobné nedostatky odstránil. Do práce a kontrol sa však musia viac zapojiť aj štatutári krajských inštitúcií,“ myslí si Radošovský.

Podľa slov riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana kraj pravidelne organizuje pre svojich pracovníkov metodické dni i školenia o zmenách v zákonoch. „Upozorňujeme na zistené nedostatky, ukladáme napomenutia a pristupujeme aj k zrazeniu osobných príplatkov. Nejde však len o represiu, ale naozaj sa snažíme pochybeniam čo najviac vyhýbať prostredníctvom usmernení a vzdelávania. Nechcem zistenia kontrolórov zľahčovať, ale je pravda, že keď Najvyšší kontrolný úrad posudzovali všetky samosprávne kraje a vyhodnocoval výsledky kontrol, tak aj napriek všetkému bol NSK vyhodnotení ako jeden z najlepších,“ dodal Guťan.

zdroj: TASR foto: uniag.sk

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Viničky v Nitre. V havarijnom stave je predovšetkým poškodená strešná krytina, cez ktorú zateká do spojovacích chodieb budovy. „Vzhľadom na celoplošné zatekanie strechy ide o havarijný stav, ktorý je nutné odstrániť,“ informoval Úrad NSK.

Okrem opravy poškodenej strechy plánuje kraj zrekonštruovať aj ďalšie časti objektu. Celková hodnota investície je vyčíslená na 860.000 eur. Podľa projektovej dokumentácie táto suma zahŕňa rekonštrukciu a stavebné úpravy obvodových konštrukcií, medzi nimi aj zateplenie a rekonštrukciu fasády, ktorá je v súčasnosti značne poškodená.

„Vonkajšia omietka v dôsledku vytvorených trhlín opadáva. Cez trhliny zateká do obvodového muriva a vo vnútri objektu sa vytvárajú plesne,“ uvádza sa v materiáli, ktorý na svojom februárovom rokovaní schválili krajskí poslanci.

Podľa prijatého uznesenia bude súčasťou stavebných prác aj rekonštrukcia lodžií, do ktorých v dôsledku porúch konštrukčných vrstiev a oplechovania otvorov zateká dažďová voda a postupne ich ničí. Opravovať sa budú aj obvodové chodníky, ktoré sa postupne prepadajú do terénu a medzi ne a budovu zateká dažďová voda, ktorá podmáča základy objektu ZSS.

zdroj: TASR foto: google maps

Nitrianska radnica plánuje v priebehu nasledujúcich mesiacov zvýšiť kapacitu v materských školách (MŠ) na území mesta o stovky miest. Potrebu rozširovať existujúce a budovať nové škôlky vyvoláva postupný nárast počtu detí, ale aj memorandum, ktoré podpísala vláda SR a mesto Nitra s automobilkou Jaguar Land Rover. V ňom sa magistrát zaviazal zvýšiť kapacitu predškolských zariadení o 400 nových miest.

Podľa slov nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča pracuje radnica na zvyšovaní kapacity škôlok už dlhšie obdobie. “Od roku 2010 sme postupne modernizovali materské školy tak, že vzniklo desať nových tried. V budúcom období nás čaká vybudovanie ďalších miest v MŠ,” skonštatoval.

Magistrát sa podľa primátora chce aj v budúcnosti uchádzať o štátnu podporu určenú špeciálne na zvyšovanie kapacít v škôlkach. Vlani sa mestu podarilo z výzvy ministerstva školstva získať 286.000 eur na rekonštrukciu budovy MŠ Nedbalova, kde radnica zriadila štyri nové triedy. “Samozrejme, budeme veľmi radi, keď na časť investícií určených do budovania kapacít materských škôl budeme môcť opäť použiť peniaze, ktoré sú alokované v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) i v dotáciách, ktoré poskytuje ministerstvo školstva,” doplnil Dvonč.

Príprava na zriaďovanie ďalších tried i budovanie celkom nových materských škôl je už podľa vedúcej odboru školstva na mestskom úrade Márii Orságovej v plnom prúde. Dve triedy s kapacitou 50 detí pribudnú v MŠ Belopotockého v mestskej časti Dražovce. Nová škôlka pribudne na Martinskom vrchu, v areáli bývalých kasární pod Zoborom a ďalšiu, s kapacitou 75 detí, zriadi mesto na Lomnickej ulici na sídlisku Chrenová. “Nová MŠ vznikne aj v People centre v budúcom strategickom parku, tá by mala mať kapacitu okolo 100 detí,” doplnila Orságová.

zdroj: TASR foto: ovecky.sedymedved.sk

Viac...