júl 19, 2019

Podnájomníkom v mestských nájomných bytoch v Nitre sa tento rok nebude zvyšovať poplatok za bývanie. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že sa v roku 2016 nebude uplatňovať pravidelná valorizácia nájomného, ktoré sa každý rok zvyšuje o mieru inflácie.

Podľa slov mestského poslanca Miloša Dovičoviča je takéto rozhodnutie mestského parlamentu prakticky zbytočné, pretože v roku 2015 bola miera inflácie na Slovensku záporná. “Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) sa v takom prípade valorizácia nájomného vypúšťa automaticky,” skonštatoval.

Primátor Jozef Dvonč pripomenul, že rozhodnutie zastupiteľstva o nezvyšovaní nájomného potvrdzuje mechanizmus zakotvený vo VZN. “Rozhodli sme teda o tom, že nebudeme prerábať zmluvy s nájomníkmi a platí nájomné tak, ako bolo v roku 2015. To je celá pointa,” skonštatoval.

Mestskí poslanci mali pôvodne hlasovať o zmrazení výšky poplatkov za bývanie v nájomných bytoch aj na rok 2017. Nakoniec však rozhodli, že neuplatňovanie valorizácie sa bude týkať iba súčasného roka. “Je to na základe zápornej inflácie v roku 2015. My dnes ale nevieme odhadnúť, aký vývoj naberie inflácia v roku 2016 a preto by nebolo dobré, aby sme už teraz zrušili valorizáciu nájomného aj v roku 2017,” vysvetlil Dvonč.

zdroj: TASR foto: google maps

Obyvatelia Nitry sa už v priebehu tohto týždňa môžu uchádzať o pridelenie mestských nájomných bytov. Radnica na svojej úradnej tabuli zverejnila oznam, podľa ktorého môžu záujemcovia podávať žiadosti o jedno-, dvoj- a trojizbové byty i o bezbariérové byty. Ako upozornil magistrát, pri podávaní žiadostí je nutné splniť podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadateľov.

Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) musia byť záujemcovia o mestské nájomné byty starší ako 18 rokov. Zároveň musia spĺňať podmienky z hľadiska príjmov, ktoré v závislosti od charakteru osôb žijúcich v domácnosti nesmú byť vyššie ako troj- až štvornásobok životného minima, ani nižšie ako jeden- až jedenapolnásobok životného minima.

Podľa VZN môže byť žiadateľom aj človek, ktorému zanikla ústavná, pestúnska alebo osobitná starostlivosť, v prípade, že nepresiahol vek 30 rokov. Žiadateľ okrem toho nesmie byť vlastníkom v polovičnom alebo väčšom podiele bytu, bytového domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Presnejšie informácie i žiadosti o byty poskytne záujemcom mestský bytový podnik Službyt.

Ako sa uvádza vo zverejnenom ozname, žiadosti o mestské nájomné byty je možné podávať do konca marca. “Službyt Nitra, s. r. o., na základe úplnosti a pravdivosti všetkých dokladov priložených k žiadosti o pridelenie nájomného bytu, zostaví po uzávierke podania prihlášok pre každý typ bytu návrh zoznamu žiadateľov.

Ďalší postup vytvorenia poradovníka je upravený vo VZN o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov,” uvádza magistrát v ozname.

zdroj: TASR foto: google maps

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) postupne prichádza o svojich obyvateľov. Vyplýva to z Analýzy sociálno-ekonomickej situácie NSK, ktorú kraj vypracoval koncom minulého roka. Podľa zverejnených údajov klesol počet obyvateľov regiónu zo 709.350 v roku 2004 na 686.662 v roku 2013.

“Celkovo sa počet obyvateľov kraja za desať rokov znížil o 22.688 obyvateľov. Všetky okresy kraja za sledované obdobie zaznamenali pokles počtu obyvateľov,” uvádza sa v analýze. Najvýraznejší pokles zaznamenal okres Nové Zámky, kde sa počet obyvateľov znížil o 5037. Najnižší úbytok bol v okrese Šaľa, kde sa počet obyvateľov v priebehu desiatich rokov znížil o 1172 ľudí.

Nepriaznivý vývoj sa podľa analýzy prejavuje v zhoršujúcej sa vekovej štruktúre obyvateľov kraja, keď pri neustále klesajúcej detskej zložky populácie, rastie podiel obyvateľov v produktívnom i v poproduktívnom veku. “Tento fakt sa v Nitrianskom kraji odráža v nižšom podiele predproduktívnej vekovej skupiny, ktorá je na úrovni 13,3 percenta, kým celoslovenský priemer má hodnotu 15,5 percenta.

Ešte nepriaznivejšia situácia nastáva v počte obyvateľov poproduktívnej vekovej skupiny, pretože práve Nitriansky kraj dosahuje podiel až 15,2 percenta tejto zložky,” konštatuje sa v materiáli. Prvenstvo v najnižšom počte obyvateľov predproduktívnej vekovej skupiny má opäť okres Nové Zámky. Najviac ľudí v poproduktívnom veku je zasa v okrese Zlaté Moravce.

zdroj: TASR foto: Peter Magdina

Sumou 1800 eur prispeje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Nitriansky hrad. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú TTSK uzatvoril niekoľko dní pred Vianocami s Nadáciou Konštantína Filozofa v Nitre.

Prostriedky má nadácia využiť na úhradu bežných výdavkov na obnove pamiatky.

Ako sa uvádza v dokumente, spoluúčasť na financovaní bežných výdavkov je v súlade s predmetom vzájomnej spolupráce zmluvných strán. Predseda TTSK Tibor Mikuš je od roku 1999 členom správnej rady nadácie.

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Nitrianska radnica bude zhotovovať a zverejňovať zvukové záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva. Podľa novelizovaného rokovacieho poriadku je mesto povinné zverejniť nahrávku na svojej oficiálnej webovej stránke do desiatich dní od konania zastupiteľstva. S návrhom prišli opoziční poslanci ešte v októbri, nová podoba rokovacieho poriadku zastupiteľstva bola schválená na decembrovom zasadnutí mestského parlamentu.

Nezávislí poslanci pôvodne žiadali, aby bol zvukový záznam zverejnený hneď na nasledujúci deň po rokovaní zastupiteľstva. Žiadali tiež podrobnejšie zverejňovanie údajov o aktivitách poslancov a o návrhoch, ktoré predkladajú. Svoju iniciatívu odôvodňovali nárastom angažovanosti obyvateľov Nitry, ktorí majú záujem získavať informácie nielen z rokovania zastupiteľstva, ale aj o práci a aktivitách každého poslanca.

Mestský úrad do novej podoby rokovacieho priadku nezahrnul všetky požiadavky poslancov. K základným zmenám patrí práve zverejňovanie nahrávok, ktoré budú na základe návrhu mestského poslanca Jána Grešša rozdelené na zvukové stopy, podľa jednotlivých bodov rokovania. “Tá hlavná pointa je v tom, aby sa zverejnilo viacej informácií, ktoré sa týkajú činnosti mestského zastupiteľstva. Okrem zverejňovania zvukového záznamu bude aj zápisnica z rokovania obohatená o niektoré údaje a tiež o výroky a interpelácie poslancov. Okrem toho došlo v novom znení rokovacieho poriadku aj k zosúladeniu niektorých ustanovení tak, aby korešpondovali so súčasnou situáciu. Ide napríklad o voľbu členov mestskej rady,” vysvetlil prednosta mestského úradu Igor Kršiak. Myšlienkou priamych prenosov, prípadne videonahrávok z rokovania zastupiteľstva sa mesto zatiaľ nezaoberalo. “To je otázka technického riešenia a nákladovosti. Zatiaľ pôjdeme cestou zvukových nahrávok, pri ktorých neočakávame žiadne zvýšené náklady. Treba iba doriešiť nejaké technické záležitosti a vytvoriť na zverejňovanie zvukového záznamu predpoklady aj na mestskej internetovej stránke. Predpokladám, že od nového roka bude celý systém funkčný,” doplnil Kršiak.

zdroj: TASR foto: google maps

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) investuje v roku 2016 do opráv ciest II. a III. triedy sumu 3,5 milióna eur. Balík financií vyčlenili krajskí poslanci v rámci bežných výdavkov v budúcoročnom rozpočte ešte v októbri. Na svojom decembrovom zasadnutí rozhodli o úsekoch ciest, ktoré sa budú opravovať. Podľa prijatého uznesenia sa budú rekonštruovať komunikácie vo všetkých siedmich okresoch kraja.

Celkovo sa bude opravovať a modernizovať 27 úsekov v obciach i mimo nich. Najviac, celkovo šesť, rekonštrukcií je naplánovaných v okresoch Komárno a Levice. V nitrianskom okrese sa bude opravovať päť úsekov, štyri v topoľčianskom, tri v novozámockom, dva v Šalianskom a jeden v zlatomoravskom okrese.

Väčšina stavebných prác sa bude týkať opráv asfaltového krytu vozovky, prípadne ukladania nového povrchu cesty. Pracovať sa bude aj na odstránení porúch po prepadnutí časti vozovky, či na úprave krajníc a priekop.

 

zdroj: TASR foto: podkapotou.zoznam.sk

Nitrianska radnica by na budúci rok mala hospodáriť s celkovými príjmami vo výške 49.787.300 eur a s výdavkami v rovnakej hodnote. Vyplýva to z návrhu mestského rozpočtu, ktorý magistrát v týchto dňoch zverejnil na oficiálnej webovej stránke mesta.
Najviac financií by do mestskej pokladnice malo pritiecť z dane z príjmov fyzických osôb. Celkovo by malo ísť o sumu 23 miliónov eur, čo je takmer o 1,5 milióna eur viac ako v tomto roku.

O čosi viac chce mesto vybrať v roku 2016 aj na dani z nehnuteľností. Kým v rozpočte na tento rok počíta so sumou osem miliónov eur, na budúci rok by to malo byť o 20.000 eur viac. K nepatrnému zvýšeniu by malo dôjsť aj pri príjmoch z daní za tovary a služby, na ktorých plánuje radnica vybrať viac ako tri milióny eur. V porovnaní s rokom 2015 by mali byť o čosi vyššie aj príjmy z vlastníctva, ktoré majú na budúci rok dosiahnuť takmer dva milióny eur.

Na výdavkoch mesta sa už tradične najvyššou sumou podieľa školstvo, na ktoré mesto plánuje v roku 2016 vynaložiť viac ako 20,7 milióna eur. Druhou najvyššou výdavkovou položkou budú na budúci roku náklady na komunálne činnosti a životné prostredie, na ktoré sa ráta zo sumou takmer 12 miliónov eur. Viac ako 6,3 milióna eur budú radnicu stáť splátky úverov. Tie by mali v nasledujúcich dvoch rokoch postupne klesnúť na päť miliónov eur. Nitrianske Mestské zastupiteľstvo bude rozpočet na rok 2016, s výhľadom aj na roky 2017 a 2018, schvaľovať na zasadnutí 17. decembra .

zdroj: TASR foto: google maps

Nitrianska radnica predá časť bytových domov na Misionárskej ulici. Z celkového komplexu pozostávajúceho zo siedmich domov chce magistrát predať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže (OVS) tri objekty. Z výťažku z predaja potom chce zrekonštruovať zvyšné budovy, ktoré zostanú vo vlastníctve mesta.

Celý komplex donedávna slúžil ako domy opatrovateľskej služby, v ktorých boli nájomné byty pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Výstavba bytových domov bola ukončená v roku 1929 v rámci súboru stavby takzvaných Krajinských domkov. Všetky stoja v pamiatkovej zóne a v minulosti boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Dlhodobo sú vo veľmi zlom technickom stave, ktorý si vyžaduje okamžitú rekonštrukciu všetkých domov i bytov. Cena stavebných prác pri obnove a oprave kultúrnej pamiatky je však taká vysoká, že magistrát na ňu vo svojom rozpočte už niekoľko rokov nevie nájsť peniaze.

Mesto sa preto rozhodlo domy na Misionárskej ulici 7, 9 a 11 predať. „Mestské zastupiteľstvo schválilo OVS a jej podmienky. Tie sú nastavené tak, že z očakávaného príjmu z predaja tých príslušných budov by sa mala rekonštruovať zvyšná časť budov, teda stavby na Misionárskej ulici 1, 3, 5, a 13, ktoré zostanú v majetku mesta. To znamená, že sčasti sa zbavíme vlastníctva niektorých objektov, aby sme mohli tie zostávajúce zrekonštruovať a využívať ich na pôvodný účel,“ vysvetlil prednosta mestského úradu Igor Kršiak. Ako pripomenul podmienky OVS sú nastavené tak, aby predané bytové domy slúžili aj naďalej na bývanie. Záujemcovia o kúpu budov sa môžu do OVS zapojiť od 3. do 18. decembra. Cenu predávaných objektov určil znalecký posudok na sumu 584.243,75 eura bez DPH.

Úspešný uchádzač o kúpu budov na Misionárskej ulici musí pri následnej rekonštrukcii počítať aj s tým, že Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Nitre môže pred začatím obnovy kultúrnej pamiatky požadovať vykonanie architektonicko-historického výskumu a spracovanie projektovej dokumentácie obnovy. Ako sa v stanovisku KPÚ uvádza, bytové domy obytného súboru na Misionárskej ulici predstavujú výnimočne dobre zachovaný príklad riešenia tohto typu stavby v období ranej moderny. Podľa KPÚ hodnota pamiatky vzhľadom na jej autenticitu stúpa, a to aj vďaka jej zakotveniu v danom urbanistickom súbore a tiež preto, že objekt si počas celej svojej existencie zachoval pôvodnú funkciu a nedošlo k vážnejším zásahom do jeho celistvosti.

zdroj: TASR foto: google maps

Mesto Nitra hľadá možnosti, ako zafinancovať komplexnú rekonštrukciu zimného štadióna, ktorý je už niekoľko rokov v zlom technickom stave. Podľa projektovej dokumentácie by bolo počas najbližších dvoch rokov potrebné vykonať na objekte štadióna kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy, zrekonštruovať vzduchotechniku a vykonať nutné protipožiarne opatrenia.
Podľa prednostu mestského úradu Igora Kršiaka predstavujú celkové náklady potrebné na úplnú rekonštrukciu štadióna sumu viac ako dva milióny eur. Tie však mesto vo svojom rozpočte nemá. K dispozícii má 650.000 eur z dotácií.

„Ku koncu októbra boli použité finančné prostriedky v hodnote 256.000 eur, do konca roka je predpoklad vyčerpania ďalších 423.000 eur. Podľa prieskumov cien obdobných dodávok sú potrebné na ukončenie rekonštrukcie prostriedky v predpokladanej sume približne 1,3 milióna eur,“ uviedol Kršiak.

Na to, aby magistrát získal dostatok zdrojov na komplexnú opravu zimného štadióna, bude musieť hľadať peniaze aj mimo svojho rozpočtu. Radnica preto vypracovala analýzu možností ďalšieho financovania rekonštrukcie. Jednou z možností, ako získať dodatočné peniaze, je predaj mestského majetku. Podľa prednostu mestského úradu však v rozpočte mesta na rok 2015 a ani v pripravovanom návrhu rozpočtu na rok 2016 nie sú predpokladané také príjmy z odpredaja prebytočného majetku, ktoré by mohli byť určené na krytie komplexnej rekonštrukcie zimného štadióna.

K ďalším možnostiam preto patrí vytvorenie súkromno-verejného partnerstva a realizácii PPP projektu alebo financovanie opravy prostredníctvom úveru. To by však podľa Kršiaka bolo možné najskôr o niekoľko mesiacov. „K významnejšiemu poklesu dlhu mesta príde až v druhej polovici roka 2016, kedy bude možné riešiť investičné potreby ďalšími úverovými zdrojmi,“ doplnil Kršiak.

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Nitrianske Mestské služby aktivovali zimnú údržbu mestských komunikácií v Nitre. Pre kontrolu stavu zjazdnosti vozoviek je vytvorený sedemčlenný tím pracovníkov, ktorý tvorí dispečer a šesť vodičov. Stála kontrolná pohotovosť je organizovaná v štyroch zmenách. Na posýpanie a údržbu ciest počas nadchádzajúcej zimy je pripravených 300 ton soli a 500 ton drviny. Ďalšie dodávky materiálov budú Mestské služby zabezpečovať priebežne podľa potreby.

Počas zimného obdobia bude podnik využívať na udržiavanie zjazdnosti ciest 15 mechanizmov a vozidiel určených na posyp, odhŕňanie a odvoz snehu. Mestské služby majú k dispozícii tri veľké a štyri malé posýpače, dva traktory, malotraktor, veľký i malý nakladač a tri vozidlá na pluhovanie a odvoz snehu, informoval Vladislav Borík z Mestských služieb. Na zabezpečenie zimnej údržby sa budú využívať aj zmluvní partneri a čaty pracovníkov, ktorí budú ručne čistiť zastávky mestskej autobusovej dopravy, mosty, schody a ďalšie komunikácie.

Zimnú údržbu ciest vykonávajú Mestské služby Nitra na základe operačného plánu zimnej údržby. Prioritou je údržba komunikácií prvej kategórie z hľadiska dopravnej dôležitosti, do ktorej patria všetky ulice, po ktorých je smerovaná mestská hromadná doprava. Na miestach zvláštneho dopravného alebo spoločenského významu vykonáva podnik aj odvoz snehu. Ten sa bude v prípade potreby odvážať z pešej zóny, Svätoplukovho a Župného námestia, ale aj spred polikliník na Chrenovej a Klokočine.

 

zdroj: TASR foto: ilustračné worldbulletin.net

Viac...